Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Strona główna

Komentarze prawne

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią.

 

 

Dla podmiotów polskich umowa wprowadza wiele znaczących zmian w zakresie zasad opodatkowania dochodów z kontraktów realizowanych w Norwegii.

 

Do jednej z najważniejszych zmian należy zaliczyć modyfikację definicji „zakładu" zawartą w art. 5. W myśl nowej umowy za powód powstania „zakładu" może zostać również uznane wykonywanie usług przez dane przedsiębiorstwo za pośrednictwem osoby fizycznej obecnej w drugim państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w ciągu 12 miesięcy.

 

Kolejną zmianą jest możliwość uznania za „zakład" placu budowy, miejsca prac konstrukcyjnych, montażowych lub instalacyjnych, jeśli trwają one dłużej niż 12 miesięcy (w starej umowie było to 18 miesięcy).

 

 

Stara umowa podatkowa:

Artykuł 5 / ZAKŁAD

 

1.       W rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo realizowana jest działalność przedsiębiorstwa.

2.       Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

      a) siedzibę zarządu,

      b) filię,

      c) biuro,

      d) zakład fabryczny,

      e) warsztat,

      f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

      g) budowę albo montaż, które trwają przez okres dłuższy niż osiemnaście miesięcy

 

 Nowa umowa podatkowa:

Artykuł 5 / ZAKŁAD

 

            1.    W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

            2.     Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

       a)         siedzibę zarządu,

       b)         filię,

       c)         biuro,

       d)         fabrykę,

       e)         warsztat,

       f)         kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce     wydobywania zasobów naturalnych,

3.       Określenie zakład obejmuje także plac budowy, prace konstrukcyjne, prace montażowe lub instalacyjne tylko wówczas, gdy trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

 

 Okres przejściowy 2010/ 2011

 

      Zgodnie z artykułem 5. punkt 3., granica czasowa, po której w przypadku prac budowlanych pojawi się stała placówka firmy wynosi 12 miesięcy (poprzednio było to 18 miesięcy). Zmiana ta nie będzie miała wpływu na tę część kontraktu, która była realizowana w roku 2010, ale przy obliczaniu czasu trwania całego projektu, będzie się do niego wliczać również miesiące z roku 2010. Firma, która rozpoczęła kontrakt dłuższy niż 12 miesięcy (ale jednocześnie  krótszy niż 18 miesięcy) w roku 2010 i zakończy go w roku 2011 będzie uznana za posiadającą stałą placówkę w Norwegii w roku 2011, a zatem będzie mieć też obowiązek podatkowy na rzecz Norwegii za część projektu przypadającą na rok 2011 (ale nie za część projektu wykonaną w roku 2010). Konsekwencją dla pracowników firmy będzie ich opodatkowanie w Norwegii od pierwszego dnia 2011 roku, nawet jeśli czas ich pobytu w Norwegii nie przekroczy 183 dni.

 

50 procent dochodów brutto

 

      Istotne jest także wprowadzenie do umowy zupełnie nowego zapisu (do tej pory nie stosowanego), również zawartego w Artykule 5.:

            4. Bez względu na postanowienia punktów 1, 2, i 3 niniejszego artykułu, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje usługi w drugim umawiającym się Państwie -

      (a) za pośrednictwem osoby fizycznej obecnej w tym drugim Państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie lub

      (b) przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie, gdy usługi te są wykonywane w ramach tego samego projektu lub powiązanych ze sobą projektów przez jedną lub więcej osób fizycznych, wykonujących te usługi w drugim Państwie lub obecnych w tym Państwie w celu wykonywania tych usług, i więcej niż 50 procent dochodów brutto, które można przypisać do wykonywanej działalności gospodarczej prowadzonej przez to przedsiębiorstwo w ciągu tego okresu lub okresów jest uzyskiwane z tytułu wykonywania usług w tym drugim Państwie przez te osoby fizyczne,

- wówczas działalność prowadzona w tym drugim Państwie będzie skutkować powstaniem tam stałej placówki/zakładu danego przedsiębiorstwa.

      Praktyczną konsekwencją wprowadzenia tego zapisu będzie opodatkowanie większości polskich podmiotów gospodarczych w Norwegii, które tym samym będą zobowiązane do składania wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych do norweskiego urzędu skarbowego.

 

Komentarze do punktu 4 a i b:

      Artykuł 5. punkt 4. podpunkt a) dotyczy przypadków, kiedy przedsiębiorstwo z jednego z umawiających się państw wykonuje usługi w drugim umawiającym się państwie poprzez osobę fizyczną, przebywającą na miejscu (czyli w drugim umawiającym się państwie) przez okres lub okresy czasu łącznie przekraczające 183 dni w ciągu okresu 12 miesięcy. Przy obliczaniu ilości dni pobytu brane będą pod uwagę wszystkie dni pobytu w tym drugim państwie, a nie tylko dni, podczas których dana osoba faktycznie wykonuje swoją pracę.

      Zgodnie z artykułem 5. punkt 4. podpunkt b) "warunek 183 dni" związany jest z ilością dni, podczas których faktycznie świadczone są usługi/wykonywana praca (przy tym samym projekcie lub projektach powiązanych) przez jedną lub więcej osób fizycznych lub ilością dni, kiedy ta jedna lub więcej osób przebywa na terenie danego państwa w celu świadczenia tych usług. Każdy dzień liczy się zatem tylko jako 1 dzień - niezależnie od tego, jak wiele osób wykonywało w tym dniu pracę.

 

     Dochody z pracy najemnej - zaostrzenie wyjątków od opodatkowania w Norwegii - artykuł 14 nowej umowy podatkowej (artykuł 15 starej umowy).

Trzy warunki, pozwalające pracownikowi uniknąć opodatkowania w Norwegii, pozostają bez zmian, tj:

 

  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie (czyli w Norwegii)
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie
  • wynagrodzenie nie jest osiągane przez pracownika wynajętego (do pracy w firmie norweskiej)

         Natomiast dotychczasowy warunek

         „odbiorca (wynagrodzenia) przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas rokuprzychodowego":

         zostaje zastąpiony przez:

     „odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym".

        

Okres przejściowy 2010/ 2011 

     W starej umowie podatkowej między Norwegią a Polską warunek nieprzekraczania 183 dni pobytu związany był z danym rokiem podatkowym. Począwszy od 1. stycznia bieżącego roku, na mocy nowej umowy, ocena spełniania "wymogu 183 dni" będzie rozpatrywana w odniesieniu do bieżącego okresu 12 miesięcy i to w taki sposób, że również czas pobytu w Norwegii przed 1 stycznia 2011 będzie brany pod uwagę.

     Przykład: Praca w Norwegii w okresie 01.08.2010 - 20.12.2010 z przerwami (w sumie 130 dni pobytu). Następnie praca w Norwegii w okresie od 10.01.2011 do 20.06.2011 (w roku 2011 mniej niż 183 dni, ale więcej niż 183 dni w okresie 12-miesięcy na przełomie 2010/2011)

     W podanym przykładzie pracownik będzie opodatkowany w Norwegii za rok 2011, mimo że część dni jego pobytu w 12-miesięcznym "okresie kontrolnym" przypadła jeszcze na rok 2010.

 

 

Artykuł został przygotowany w oparciu o stan prawny na dzień 01.01.2011 r . i nie stanowi oficjalnej interpretacji prawa.

 

Autor:

Norwegian Accounting & Polish Connection

Autoryzowane biuro konsultingowo-księgowe

Hovfaret 8

0275 Oslo

Tel. +47 22522600

www.polishconnection.no

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2011
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Oslo
Uranienborg terrasse 11, Oslo 0351, Norwegia
tel.: PL (48) 22 219 72 74; NO (47) 22 60 24 48 , fax: NO (47) 22 56 53 81, e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn - pt: 8:15 - 16:15
Czas lokalny: